Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Blogs

Better Wetter

Het waterbeheer van de toekomst: Vroeger was het in de winterperiode gewoon dat de lager gelegen gebieden in Nederland overstroomden. Ook in Fryslân gebeurde dat. De overstromingen zorgden voor vruchtbare landbouwgrond. Inmiddels zijn die overstromingen al lang verleden tijd, dankzij een systeem van polders en gemalen. Door intensieve bemaling wordt landbouwgrond zoveel mogelijk droog gehouden zodat er goed op kan worden gewerkt. Door deze vorm van waterbeheer is de grond  niet meer in staat om overvloedige regen op te vangen. Dit leidt tot wateroverlast, wat versterkt wordt door klimaatverandering. De ontwatering van de veenweidegebieden zorgt voor nog andere problemen: de uitstoot van CO2, het verdwijnen van vogels-en plantensoorten en bodemdaling. Dit vraagt om een nieuwe manier van beheer, maar hoe pak je dat aan?

Het antwoord van Wim Oosterhuis (Strategisch beleidsmedewerker gemeente DDFK) is helder “Better Wetter”. Dat is Frysk voor ‘beter water’. “Een beter, gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in Noordoost Fryslân. Dat is wat Better Wetter wil”. Als voorzitter van het programmateam Better Wetter, legt Wim uit dat het niet alleen gaat om nieuwe vormen van waterbeheer, maar ook om een nieuwe manier van leven dat  kansen biedt aan sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Een economie waarin zoveel mogelijk producten en grondstoffen opnieuw worden gebruikt. “Zo zijn er al stoelen gemaakt van bio laminaat van lisdodde door meubelmakers en lopen er initiatieven met lokale ondernemers om isolatiemateriaal te ontwikkelen van de pluizen van lisdodde.”  

Grote regionale betrokkenheid

Better Wetter is een breed gedragen programma waarin verschillende partijen samenwerken. Het initiatief is gestart door Ecoloog Eddy Wymenga, maar de enorme betrokkenheid van de regio maakt het project uniek. De regionale partijen hebben deze betrokkenheid op 22 februari jongsleden bekrachtigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Dantumadiel als penvoerder. Verschillende overheden, onderwijsinstellingen (Nordwin College, Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research) en maatschappelijke organisaties werken samen aan een toekomstbestendig watersysteem. Hierbij werken ze nauw samen met lokale ondernemers en met de Kenniswerkplaats Noordoost Friesland.

Flexibel waterbeheer en nieuw landgebruik

In Better Wetter worden nieuwe vormen van landgebruik verkend, waarbij vaak  (zeer) natte omstandigheden optreden omdat de bodem niet van drainage wordt voorzien. . Een leidend principe is dat de huidige manier van landgebruik moet worden aangepast, in plaats van dat het land zelf moet worden aangepast. Dit om de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en overvloedig regenwater op te kunnen vangen. Wim Oosterhuis: “We doen dat in proefgebieden in het Bûtefjild bij Feanwâlden. In laaggelegen polders, waar het water kan worden opgevangen voor kortere of langere tijd, zijn we gestart proefvelden voor het telen van natte gewassen, zoals veenmos en lisdodde. Het landgebruik wordt hier dus aangepast aan wisselende waterstanden. Dit is een mooi voorbeeld van hoe veranderingen in de toekomst vorm kunnen krijgen. Het aanpassen van de waterstanden betekent op termijn herinrichting van nieuwe gebieden met flexibel waterbeheer”.

Nieuwe economische kansen

De projecten die nu op stapel staan zijn vooral gericht op het ontwikkelen van regionale productieketens met natte gewassen. In Better Wetter gaan vitaal waterbeheer, klimaatadaptatie en circulaire economie dus samen. “Het belangrijkste is dat we samen ervaren wat regionale klimaatadaptatie is en samen een toekomstbestendig watersysteem voor Noordoost Fryslân realiseren”, aldus Wim. Better Wetter maakt werk van regionale klimaatadaptatie!

Bekijk hier 'Better Wetter' volledig interview (PDF)

Bekijk hier website Better Wetter

Places of Hope is een tentoonstelling en serie activiteiten over hoe we samen de toekomst van Nederland vormgeven. Dit alles onder het motto 'Zin in de toekomst!' Met kunstenaars, science fiction films, ateliers en workshops gaat de bezoeker op zoek naar het goede leven van morgen.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren