Kennisnetwerk over de leefomgeving

Deltacommissaris Peter Glas verklaart Prins Hendrikzanddijk 'deltaproof'

do 5 sept 2019

Onder het toeziend oog van samenwerkingspartners en direct betrokkenen gaf deltacommissaris Peter Glas op woensdag 4 september, uitkijkend over het nieuwe landschap, het project Prins Hendrikzanddijk op Texel het symbolische predicaat 'deltaproof'. Een traditionele groene dijk transformeerde naar een uniek zandig natuurgebied van 200 hectare met duinen en kwelders. In ongeveer een jaar heeft aannemer Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de klus geklaard: 5 miljoen kuub zand is aangebracht en een wandel- en fietspad met uitkijkpunt is gerealiseerd. Dit om ervoor te zorgen dat inwoners op Texel ook in de toekomst kunnen blijven wonen, werken en recreƫren.

Op woensdag 4 september werd gevierd dat het werk aan de Prins Hendrikzanddijk gereed is. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waar de dijkversterking onderdeel van is, heeft een forse 'to-do-lijst': meer dan 1.100 kilometer Nederlandse dijken en 256 sluizen en gemalen toekomstbestendig maken. Maar liefst 7,4 miljard euro wordt de komende jaren uitgetrokken om de Nederlandse dijken aan de nieuwe waterveiligheidsnormen te laten voldoen. In 2050 moet al het werk af zijn. In het HWBP werken Rijkswaterstaat en de waterschappen nauw samen. De Prins Hendrikzanddijk kan nu van de HWBP-lijst af. Voor de samenwerkingspartners Jan De Nul, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, gemeente Texel, het Waddenfonds en HHNK zit de klus erop. Dit project is gerealiseerd door de unieke samenwerking van deze partijen, zowel de inzet van kennis als financiën is ingebracht waaronder de substantiële bijdrage van het Waddenfonds.  

Voorbeeldproject

Om stil te staan bij deze bijzondere mijlpaal beleefden ze samen met direct betrokkenen het nieuwe gebied vanaf de fiets en vanuit het uitkijkpunt. Om het moment gezamenlijk te markeren bewonderde deltacommissaris Peter Glas als eerste het nieuwe gebied door de verrekijker op het uitkijkpunt. Peter Glas, Deltacommissaris: "De verrekijker is een prachtig symbool voor hoe wij werken in het Deltaprogramma; focus en kijkend naar de toekomst. De Prins Hendrikzanddijk is een voorbeeldproject. We leren hier hoe waterveiligheid en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Daarnaast is het adaptief, zodat meebewogen kan worden met toekomstige veranderingen. Dat is een unieke en geweldige prestatie. Ik heb het project beleefd en geschouwd en verklaar het gereed. De Prins Hendrikzanddijk is Deltaproof."

Innovatief

Het project was een succesvolle samenwerking. De partijen sloegen in 2012 de handen ineen om dit deel van de Waddenzeedijk met zand te versterken. Het idee voor deze manier van dijkversterking ontstond vele jaren geleden en is afkomstig van een groot aantal (belangen)organisaties op Texel, toen bleek dat een traditionele dijkverzwaring ten koste ging van de binnendijks gelegen landbouw- en natuurgrond. Hoogheemraad Rob Veenman: "Ik ben trots op dit innovatieve project. Wat zijn de werkzaamheden snel gegaan. Waar je eerst niets zag, ligt nu een duinlandschap ter grootte van 400 voetbalvelden. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: een toekomstbestendige waterkering voor Texel én een verbetering van de natuurwaarden in de Waddenzee. Zodat de 14.000 bewoners en 1.600.000 jaarlijkse bezoekers van Texel ook in de toekomst veilig zijn."

Natuur in ontwikkeling

De Prins Hendrikzanddijk is onderdeel van Natura2000-gebied Waddenzee en draagt bij aan het versterken van de natuurwaarden. Door de duinen en kwelders ontstaat er nieuwe natuur voor wadvogels zoals de kluut, bontbekplevier, scholekster en bergeend. Sommige van deze vogelsoorten hebben het moeilijk. De Prins Hendrikzanddijk is één van de weinige plekken waar deze vogels in rust kunnen verblijven, fourageren en broeden. De natuur doet zijn werk al. Dit voorjaar kleurde het net aangeplante helm fris groen, de eerste nieuwe duintjes hebben zich gevormd, de getransplanteerde kwelder begint voorzichtig weer uit te lopen en de eerste vegetatie begint zich te vestigen. Sinds de aanleg hebben vogels het gebied vanaf de eerste dag ontdekt. Verschillende Lepelaars en steltlopers maken gebruik van de zanderige ondieptes om voedsel te zoeken. Afgelopen broedseizoen werd het gebied ontdekt door de Dwergsterns, Scholeksters en Bontbekplevieren. Deze zomer streken meer dan 700 Zwarte Sterns neer, een unicum op Texel. De ontwikkeling van de natuur gaat de komende jaren nog volop door en is te volgen vanaf het fietspad, wandelpad en het uitkijkpunt. De realisatie van het fietspad is mede tot stand gekomen door de samenwerking met de gemeente Texel en de Provincie Noord-Holland.

Rol voor Staatsbosbeheer: nieuwe partner aan boord

Staatsbosbeheer gaat de natuur in het gebied beheren. De eerste jaren is zij betrokken voor advies, communicatie en toezicht en zal Jan De Nul het onderhoud en de monitoring uitvoeren. Daarna neemt Staatsbosbeheer die rol over als het gaat om de natuurontwikkeling. HHNK blijft verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Vragen en klachten over de zanddijk kunnen altijd aan HHNK gesteld worden, net zoals de afgelopen periode. Bijvoorbeeld bij het actuele onderwerp stuifhinder, wordt er een zorgvuldig proces doorlopen. HHNK en Staatsbosbeheer ondertekenden tijdens het evenement een overeenkomst. Divisiedirecteur Kees Lever van Staatsbosbeheer: “Voor de natuur is het een veelbelovend gebied waar we graag aan bijdragen: de getransplanteerde kwelder ontwikkelt zich goed en er ontstaan al nieuwe duintjes. Het broedseizoen was succesvol voor verschillende vogels. We vinden het belangrijk om uit te leggen dat een deel van de wadvogels dit soort rustige gebieden nodig heeft. Tegelijkertijd zijn we blij dat bewoners kunnen genieten van dit gebied, want ook dat hoort bij ons Waddengebied.”

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren