Kennisnetwerk over de leefomgeving

Integrale aanpak omarmd

woe 26 apr 2017

Veel professionals in het ruimtelijke domein herkennen de urgentie en behoefte om integraal te denken en te werken. De fusie van de twee vakbladen SRO en TVV lijkt daarmee logisch en loopt parallel aan de eigen praktijkervaring. Dit geluid was woensdag 12 april te horen bij de lancering van het nieuwe kennisnetwerk Ruimte en Wonen, waarin de bovengenoemde vakbladen zijn op gegaan.

Van de ongeveer 24 aanwezigen, veelal trouwe en loyale leden van SRO en TVV, was het merendeel stedenbouwkundige en gebiedsontwikkelaar. Desondanks waren de volkshuisvesters goed vertegenwoordigd, onder andere door ambtenaren van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Amsterdam. Zij ervaren het thema Wonen als een van de meest urgente en complexe opgaven, die niet los gezien kan worden van de gebiedsontwikkeling op regionaal en lokaal niveau. In 'gemengde groepen' heeft iedereen zijn of haar gedachten geuit over de vorm en inhoud van het nieuwe vakblad en de functie van het nieuwe netwerk Ruimte en Wonen.

De Blauwe Kamer, de Groene Amsterdammer, het Financieel Dagblad en de reportages van bijvoorbeeld de Volkskrant worden gezien als referenties voor dit nieuwe vakblad. Men verwacht gevalideerde informatie, gedegen en goed onderbouwde artikelen. Men schuwt lange stukken niet, mits toegankelijk en goed geschreven. Korter betekent niet slechter maar de meerwaarde van een vakblad wordt gezien in het aanvullende karakter van een tijdschrift; naast de vluchtigheid van internet.

De vertaling naar de praktijk wordt verwelkomd. NOVI is een duidelijk voorbeeld: waar ligt de bal? Wie is aan zet en wat is de opgave? Dat zijn verhalen die we in provincies en gemeenten moeten ophalen. Zo concreet mogelijk. Vooral de insteek 'hoe het gaat' en 'hoe het kan' is interessant, in tegenstelling tot `hoe het moet´. Ruimte en Wonen moet de belemmeringen belichten evenals nieuwe verbindingen en raakvlakken.

Het kennisnetwerk Ruimte en Wonen moet de urgentie meer opzoeken. Omdat juist het sociale domein in alle onderwerpen terugkomt, ligt daar een kans om de ruimtelijke impact hoog op de agenda te zetten. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden genoemd ter illustratie. Men wil stelling nemen en agenderen, ook –en misschien met name- over het eigen vakgebied. Omdat er nu zoveel verandert voor ruimtelijke professionals en ambtenaren (wonen) wil men daarover in gesprek, van gedachten wisselen en ervaringen delen. Het netwerk wordt gezien als een kans om verbinding te leggen tussen professionals op Rijks- provinciaal en gemeenteniveau, juist omdat daar de verschillen steeds groter worden. Regio’s groeien en bloeien en daar treden steeds grotere verschillen op. Hoe ga je daar mee om? Is het denkbaar dat er regionale redacties ontstaan? Alle aanwezigen noemen ook het buitenland. Ruimte en Wonen zou moeten berichten over aansprekende voorbeelden. Het hoeven niet per definitie de 'best practices' te zijn, maar vooral die voorbeelden die een andere (lees integrale) aanpak laten zien.

Ruimte en Wonen moet vraag-gestuurd gaan werken, wordt gezegd. De professionals moeten  aangeven waar zij over willen lezen, debatteren, schrijven. De suggestie wordt gedaan om iedereen de vraag te stellen: stel je eigen tijdschrift samen.

Concrete onderwerpen en terreinen die zijn genoemd:

  • De Gelukkige stad, als te verwezenlijken (eind)doel. Het houdt de professionals scherp op de bedoeling van waar we mee bezig zijn. 
  • Tweedeling. Met de huidige maatschappelijke opgaven ligt het (onvermijdelijke ?) gevaar op de loer van economische, ruimtelijke en sociale tweedeling. Zowel in de stad als in de regio. Wat is het antwoord van de (samenwerkende) ruimtelijke professionals en de volkshuisvesters c. q. woningmarktexperts? Wat verwachten we van het Rijk?
  • Grondprijzen. Hoe kunnen die omlaag voor binnenstedelijk bouwen? Hebben we wat geleerd van de crisis?
  • Midden huur. Hoe gaan we de middeninkomens huisvesten?
  • Wonen en Zorg. Dat wordt een van de grootste uitdagingen in de nabije toekomst. Niet alleen ouderen maar ook kinderen en andere kwetsbare groepen hebben speciale zorg en aandacht nodig.
  • Nieuwe woonvormen waarin het DELEN centraal staat, net als bij economie en energie. Ook een onderwerp met een directe ruimtelijk impact.

Wat doen opleidingen aan integraliteit en samenhang? Wat is de schakel met de praktijk?

Terugblik en actuele vragen

Terugkijkend op de beide vakbladen, hebben ze de laatste jaren te lijden gehad onder terugloop in abonnees en geld. De kritiek is niet mals: de artikelen waren te lang en sloten niet aan op de praktijk. Het debat was verschoven van publiek naar vakinhoudelijk. Vooral TVV was de laatste jaren sterkt verwetenschappelijkt; hermetische verhalen, lang en lastig te lezen. De aanwezigen waren vooral ‘loyaliteitsabonnementhouder’ omdat een vakblad wel belangrijk wordt gevonden. Zeker nu, nu het vak voor veel professionals verandert. Wat een aantal aanwezigen overeind wil houden is de culturele impact van het vakgebied: de rol van ontwerp en vormgeving. Dat moet zich ook laten zien in de stijl en uitstraling van het blad.

Vragen die ook leven en  nu nog niet beantwoord kunnen worden: wat is de redactionele koers; is deze scherp genoeg? Is de missie het persoonlijke? Het vakinhoudelijke? De dagelijkse praktijk? Kan daar een mix uit ontstaan of moet je kiezen? Richt je je op “Den Haag”? Richt je je op de lezers? Richt je je op de leek in de maatschappij? Hoe kies je dat?

Hoe is regionale samenwerking meer aan te bevelen, over te schrijven, onder de aandacht te brengen? Hoe krijg je lokale kennis boven tafel? Kun je helpen met het ‘dubbel denken’ wat raadsleden moeten gaan doen onder de Omgevingswet? (zou een thema voor een bijeenkomst kunnen zijn). Wie zijn de koplopers in dit proces, verdienen zij aandacht? Het niet-weten hoe het moet, daar is nog te weinig ruimte voor. Welke onderwerpen staan maatschappelijk bovenaan de prioriteitenlijst, naast wonen. Hoe trek je toch weer de ontwerpkant erbij, zonder in Blauwe Kamervijver te gaan zitten vissen?

Hoe is de relatie tussen de missie van het blad en de bereidheid van auteurs om bij te dragen? Wat is de relatie met Platform 31? Nagaan bij BNSP en BNA wat gemist wordt; de ministeries van VROM zijn uit elkaar, terwijl de bladen juist fuseren; is interessante ontwikkeling. S&RO was vakblad met hoog aanzien. Hoe krijg je die cultureel hoog-aanzienfactor weer terug?

Digitale platforms met informatie zijn er genoeg, maar wie doet het cureren? Kennis delen: moet dat op papier, of juist ‘live?’. Hoe neem je het beste info tot je? Is daar onderzoek over? Hoe kan je in tijden van deeleconomie abonnees verbinden?

Tot slot is er belangstelling voor de doelgroepen van het kennisnetwerk. En aandacht voor het verdienmodel. Advertenties zijn nog steeds lastig te verkopen. Ruimte en Wonen zal aan de slag (moeten) gaan met partnerschappen; organisaties en bedrijven die dit kennisnetwerk ondersteunen met een gepaste bijdrage. Daar staat voor hen een mate van publiciteit (online en offline) tegenover.

Reacties

Wilbert van der Heijden - TheCommonAffairs 27 april 2017 16:10

Ruimte en Wonen: succestitel voor deskundige professionals! Wat denk je van: http://www.nederlandsmedianieuws.nl/columns/Column-Wilbert-van-der-Heijden-Daag-vak/

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren