Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Nationale prestatieafspraken volkshuisvesting goed voor ruim 108 miljard aan investeringen

4 augustus 2022

Eind juni ondertekenden de Woonbond, het Rijk, de VNG en Aedes de Nationale prestatieafspraken volkshuisvesting. Daarin zeggen zij toe 250.000 sociale huurwoningen, 50.000 middenhuurwoningen te bouwen en nog eens 450.000 woningen te verduurzamen. Deze plannen vertegenwoordigen een investeringsimpuls van ruim 108 miljard tot 2030. In eerder onderzoek berekende economisch onderzoeksbureau SEO dat extra investeringen in nieuwbouw en verduurzaming leiden tot duizenden arbeidsjaren extra werkgelegenheid. De Nationale prestatieafspraken betekenen een enorme impuls voor de Nederlandse economie in de komende 10 jaar.

€ 62 miljard voor verdubbeling bouwproductie sociale huurwoningen

Om het huidige tekort aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten aan te pakken, moet het bouwtempo van de corporaties flink omhoog de komende jaren: van ca. 15.000 per jaar naar bijna 30.000 in 2030. Doel is dat corporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen in de periode 2022 tot en met 2030.
Daarnaast is afgesproken dat corporaties tot en met 2030 50.000 middenhuurwoningen gaan bouwen, waarbij de evenwichtige mix moet worden gevonden van woningen met een prijs tussen € 850 en € 1.000. De provincies en gemeenten stellen voor het einde van het jaar samen met corporaties en huurders regionale woondeals op. Zo wordt per gemeente duidelijk hoeveel sociale huurwoningen corporaties gaan bouwen tot en met 2030, en hoeveel middenhuurwoningen corporaties per gemeente gaan realiseren. De gemeenten zullen eind 2022 duidelijk maken waar deze woningen gaan komen.

€ 46 miljard voor vergaande verduurzaming en woningverbetering

Corporaties gaan al hun woningen met een E-, F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen. Dit sluit aan op het doel om in 2030 675.000 woningen vergaand te isoleren en om 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken.
Corporaties investeren daarnaast tot en met 2030 jaarlijks € 200 miljoen extra in woningverbetering, met een focus op een versnelde aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud (met uitzondering van woningen die door nieuwbouw vervangen worden).

€ 600 miljoen voor verbetering van de leefbaarheid

Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van corporaties, naast investeringen in het verbeteren van de woningkwaliteit, ook investeringen in de leefbaarheid van de wijk en het sociaal beheer in de wijk. In totaal trekken corporaties hier tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra voor uit.

Enorme inspanning

Deze afspraken vragen de komende jaren een enorme inspanning van gemeenten, corporaties, bouwbedrijven en installateurs. We hebben elkaar nodig om alle opgaven te realiseren. Opgaven die geen uitstel meer dulden gelet op het woningtekort, de stijgende energieprijzen, de leefbaarheid in de wijken en de oplopende inflatie. Woningcorporaties bieden met de gemaakte afspraken een stevig fundament voor de bouw- en installatiesector van een constante stroom van opdrachten in de komende 10 jaar.

Slimme en snelle oplossingen hard nodig

Met oog op de groeiende personeelstekorten in de bouw- en installatiesector heeft Aedes de afgelopen tijd gezocht naar slimme manieren om de enorme bouwopgave toch te realiseren. Samen met marktpartijen is het programma de Bouwstroom ontwikkeld. Door meer samen te werken en gebruik te maken van een meer conceptuele manier van bouwen kan sneller, slimmer en goedkoper gebouwd worden. Aedes stimuleert haar leden deze aanpak te volgen. De beoogde grootschalige investeringen kunnen eveneens een nieuwe impuls voor verdere innovatie van de bouwsector betekenen. 
Voor deze versnelde manier van bouwen is het wel nodig dat er een landelijke toelatingstoets komt. Dat zou een einde betekenen aan de mogelijkheid voor gemeenten om met aanvullende eisen voor nieuwbouwwoningen te komen. Uniformiteit en standaardisatie is cruciaal voor de opschaling en versnelling van de bouw.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren